Xin cảm ơn các anh chị ACE đã hồi báo cho em biết ! em thắp mấc , em (người được bảo lãnh) không cần làm thêm 01 tờ đơn xin NVC chấp thuận cho vợ con được cùng đợt phỏng vấn sắp tới ? em rất mong đợi sự giúp đỡ từ các anh chị ACE !? Thành thật cảm ơm các anh chị ACE !!!!!