Case Number: HCM2010668070
Petitioner's Name: PHAM, SY VAN
Principal Applicant's Name: PHAM,AN TRONG
Preference Category: F1
Your Priority Date: 28Apr2006

Nhờ ace trong diễn đàn kiểm tra giúp hồ sơ của mình đáo hạn hồi tháng 7, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được thư mời phỏng vấn..