HCM2005762077
06SEP2002
nghĩa là gì?
Vậy làm sao biết mình đóng visa????