Hỏi: Tôi muốn xin giấy chứng nhận độc thân để kết hôn với chồng ở nước ngoài.
Trước đây, tôi có một thời gian dài cư trú ở nước ngoài. Vậy nay tôi có phải xin xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở nước ngoài hay không?


Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 158 ngày 27-12-2005 của Chính phủ và điểm d mục 2 phần II Thông tư 01 ngày 2-6-2008 của Bộ Tư pháp, UBND cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.

Nếu bạn đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả việc cư trú ở nước ngoài), bạn có thể làm thêm bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về cam đoan của mình.

Luật sư HOÀNG THỊ MỸ ĐỨC