Hungviet 01 Mar 2008, 12:42
National Visa Center xử lý tất cả đơn bảo lãnh diện di dân đã được chấp thuận sau khi nhận được chúng từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) và giữ chúng cho đến khi hồ sơ đến lượt được giải quyết bởi đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

National Visa Center cũng xử lý những hồ sơ diện K-1 và K-3 để phỏng vấn ở đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ sau khi đơn bảo lãnh đã được chấp thuận.

National Visa Center có một hệ thống trả lời tự động làm việc 24 trên 24, 7 ngày một tuần. Đó là số (603) 334-0700.

Bạn cũng có thể nói chuyện thẳng với người trả lời điện thoại trong khoảng từ 7 g 30 đến 00 g 30 sáng (giờ miền Đông). Giờ tốt nhất để gọi cho National Visa Center là từ 8 g đến 10 g và từ 21 g đến 00 g.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình bằng cách bấm số hồ sơ cấp bởi National Visa Center hay bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ bằng cách dùng điện thoại bấm nút (Touch-Tone Telephone). National Visa Center chỉ có thông tin về hồ sơ mà họ đã nhận được. Nếu hệ thống tự động không nhận ra số hồ sơ cấp bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ hay số biên nhận thì có nhiều xác suất là họ chưa nhận được đơn bảo lãnh.

Bạn cũng có thể hỏi về hồ sơ của mình bằng cách viết email cho NVCINQUIRY@state.gov.

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp bằng cách viết email cho hệ thống trả lời email tự động: NVCA@state.gov.

Bạn cũng có thể viết thư cho National Visa Center để báo thay đổi địa chỉ hay nâng cấp hồ sơ hay để hỏi thăm thông tin về hồ sơ. Địa chỉ của họ là:

The National Visa Center
32 Rochester Avenue
Portsmouth, NH 03801-2909

Số fax của National Visa Center là (603) 334-0791.