Mình nhận được giấy xanh yêu cầu bổ túc I864 kèm bộ thuế 2013 của người đồng bảo trợ, nhưng hiện tại mình thay đổi người đồng bảo trợ vậy mình có cần thêm giấy giải thích không? Cho mình xin mẫu với
Người đồng bảo trợ là anh họ mình, thu nhập đủ để lãnh 2 mẹ con mình nhưng anh đã có gia đình, vậy có cần thêm chữ ký của người vợ?