Lịch visa lùi lại nên các hs có đủ điều kiện phỏng vấn giảm xuống,mình complete ngày 7/4/2014.PD tháng 2/2011 hy vọng có thư trong tháng này