Tình hình là mình đi du học từ hồi tháng 02/08/2013. Visa của mình đến 31/07/2014 là hết hạn. Mình tính về VN chơi vào tháng 12/2014. Như vậy mình có đủ điều kiện để renew visa qua đường bưu điện ( drop-box) hay không. Hay la phỏng vấn lại. GPA tính tới khi kết thúc mùa xuân vừa rồi của mình là > 3.65