Custom Search
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: "How Do I" Guides for Permanent Residents

 1. #1
  Ban điều hành vuthangsi's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gởi
  4,771

  Mặc định "How Do I" Guides for Permanent Residents

  "How Do I" Guides for Permanent Residents  http://www.uscis.gov/sites/default/f...urces/B1en.pdf

  How Do I Help My Relative Become a U.S. Permanent Resident?


  Tôi có thể giúp thân nhân của mình trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ bằng cách nào?


  I am a
  permanent resident
  How do I help my
  relative become a
  U.S. permanent resident?

  Tôi Là
  Thường Trú Nhân
  Tôi có thể giúp thân nhân
  của mình trở thành
  thường trú nhân Hoa Kỳ
  bằng cách nào?

  As a permanent resident of the United States, you may help
  a relative become a lawful permanent resident based on your
  status. To do so, you will need to sponsor your relative and be able to prove that you have enough income or assets to support your relative(s) when they come to the United States.

  You begin the process by filing Form I-130, Petition for Alien Relative. An I-130 form is available on our Web site at

  www.uscis.gov.

  Là một thường trú nhân của Hoa Kỳ, quý vị có thể giúp thân
  nhân trở thành thường trú nhân hợp pháp dựa trên tình trạng của quý vị.

  Để thực hiện điều đó, quý vị sẽ cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể chứng minh rằng quý vị có đủ thu nhập hay tài sản để trợ giúp cho (các) thân nhân của quý vị khi họ đến Hoa Kỳ.

  Quý vị bắt đầu thủ tục bằng cách nộp Mẫu Đơn I-130, Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Ngoại Kiều.

  Mẫu đơn I-130 có sẵn trên trang Web

  của chúng tôi tại

  www.uscis.gov.

  Which relatives may I petition for?

  A permanent resident of the United States can file a petition for the following relatives:

  • Husband or wife; and
  • Unmarried child(ren), regardless of age.


  Note: Only U.S. citizens may petition for married children.
  When you submit your petition, you are required to provide
  evidence to prove your relationship to the person for whom you are filing.


  What does the petition do for my relative?


  Filing an I-130 relative petition and proving a qualifying relationship gives your relative a place in line for a visa number among others waiting to immigrate based on that same kind of relationship from the same country or region. When your relative reaches the head of the line, he or she may be eligible to immigrate.


  For example: You file an I-130 petition for your husband
  or wife. When approved, your petition gives him or her a place in the line of people from the same country who are also husbands and wives of permanent residents.


  Your relative’s place in line will be based on the date you file your petition.
  Therefore, there is an advantage to filing as soon as
  possible. While there is no waiting line for most immediate relatives of U.S. citizens, sons and daughters over 21 years old will have a waiting time.

  So if you naturalize while your relatives are waiting for
  visas, they may be able to immigrate sooner.


  Tôi có thể nộp đơn cho những thân nhân nào?

  Thường trú nhân của Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin đối với các thân nhân sau đây:

  • Chồng hoặc vợ; và
  • (Các) con cái chưa kết hôn, bất kể tuổi tác.


  Lưu ý: Chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được nộp đơn bảo lãnh cho con cái đã kết hôn. Khi quý vị nộp đơn bảo lãnh của mình, quý vị phải cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của mình với người quý vị đang bảo lãnh.


  Đơn bảo lãnh có thể giúp gì cho thân nhân của tôi?


  Việc nộp đơn bảo lãnh thân nhân I-130 và chứng minh mối quan hệ hội đủ tiêu chuẩn sẽ mang lại cho thân nhân của quý vị một vị trí trong hàng người xin số thị thực trong số những người đang chờ để nhập cư dựa trên cùng loại quan hệ từ cùng một quốc gia hay vùng.

  Khi thân nhân của quý vị tiến được tới vị trí đầu hàng đợi, thân nhân đó có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhập cư.


  Ví dụ: Quý vị nộp đơn bảo lãnh I-130 cho chồng hoặc vợ của mình.

  Khi được chấp nhận, đơn bảo lãnh của quý vị sẽ mang lại cho thân
  nhân một chỗ trong hàng người đợi từ cùng một quốc gia, những người này cũng là chồng hay vợ của thường trú nhân.


  Chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị sẽ dựa vào ngày quý vị nộp đơn bảo lãnh. Vì vậy, việc nộp đơn sớm sẽ mang lại lợi thế.
  Trong khi không có hàng người chờ đợi nào đối với hầu hết các thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, con trai và con gái trên 21 tuổi sẽ có thời gian chờ đợi. Vì vậy nếu quý vị nhập tịch trong khi thân nhân của mình đang chờ lấy thị thực, họ có thể được nhập cư sớm hơn.


  What about my relative’s family?

  In most cases, when your spouse’s place in line is reached, his or her unmarried children under 21 years old can follow to join the relative on the same visa petition.

  However, if an unmarried child turns 21 years old before reaching the front of the line, you will need to file a new separate petition for each child included on the original petition.

  Please following instructions and include a copy of the receipt notice for the original petition.


  What if my unmarried child marries?

  A petition for an unmarried child will be automatically revoked if he or she marries, since there is no visa category for a married son or daughter of a permanent resident. However, if you become a U.S. citizen before your child marries, you can continue the immigration process by filing a new I-130 visa petition for your child.


  After I file, how long will it take before my relative can
  immigrate?


  For most relatives, the combination of high demand and the limits set by law on how many people can immigrate each year means that they may have to wait several years. When your relative reaches the front of the line, the U.S. Department of State contacts your relative and invites him or her to apply for an immigrant visa.

  If you are interested in current wait times, see “Visa Bulletins” on the State Department’s Web site at

  www.travel.state.gov/visa.


  Please Note: If you are immigrating to the United States and will be admitted as a lawful permanent resident, you must pay the $165 USCIS Immigrant Fee. You pay this fee online through the USCIS Electronic Immigration System (USCIS ELIS). We strongly encourage you to pay this fee after you receive your immigrant visa packet from the U.S. Embassy or consulate abroad (including Canada and Mexico) and before you depart for the United States. Paying before you depart for the United States will ensure that you receive your
  Permanent Resident Card (commonly referred to as a Green Card) without delay. Information about the fee can be found on our Web site at

  www.uscis.gov/immigrantfee.


  Còn gia đình của thân nhân tôi thì sao?

  Trong hầu hết các trường hợp, khi tới lượt người phối ngẫu của quý vị trong hàng đợi, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của người phối ngẫu đó có thể làm theo để phối hợp với thân nhân đó dựa trên cùng một đơn bảo lãnh xin thị thực. Tuy nhiên nếu người con còn độc thân bước sang tuổi 21 trước khi tiến được tới đầu hàng đợi, quý vị sẽ cần phải nộp một đơn bảo lãnh mới và riêng rẽ cho từng người con trong đơn bảo lãnh gốc.

  Vui lòng làm theo hướng dẫn và nộp kèm một bản sao về thông báo biên nhận đối với đơn xin gốc.


  Nếu con còn độc thân của tôi kết hôn thì sao?

  Đơn bảo lãnh cho con còn độc thân sẽ tự động bị hủy bỏ nếu người con ấy kết hôn, vì không có phân loại cho con trai hay con gái đã lập gia đình của thường trú nhân.

  Tuy nhiên, nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trước khi con của quý vị kết hôn, quý vị có thể tiếp tục thủ tục nhập cư bằng cách nộp đơn bảo lãnh xin thị thực I-130 mới cho con của quý vị.


  Sau khi tôi nộp đơn, phải mất bao nhiêu lâu trước khi thân
  nhân của tôi có thể được nhập cư?


  Đối với hầu hết thân nhân, việc kết hợp giữa nhu cầu cao và các giới hạn do luật pháp quy định về việc có bao nhiêu người có thể nhập cư mỗi năm đồng nghĩa với việc họ có thể phải chờ trong một vài năm. Khi thân nhân của quý vị tiến tới đầu hàng đợi, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ liên lạc với thân nhân của quý vị và mời người đó nộp đơn xin thị thực nhập cư. Nếu quý vị quan tâm tới thời gian đợi hiện tại, hãy xem “Visa Bulletins” trên trang Web của Bộ Ngoại Giao tại

  www.travel.state.gov/visa.


  Vui Lòng Lưu Ý: Nếu quý vị đang nhập cư vào Hoa Kỳ và sẽ được tiếp nhận là thường trú nhân hợp pháp, quý vị phải thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS là $165. Quý vị hãy thanh toán khoản phí này, qua mạng bằng Hệ Thống Điện Tử USCIS (USCIS ELIS).

  Chúng tôi khuyến khích quý vị thanh toán khoản phí này sau khi quý vị nhận được gói visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước ngoài (gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Hoa Kỳ. Việc thanh toán trước khi quý vị đến Hoa Kỳ sẽ bảo đảm là quý vị nhận được Thẻ Thường Trú của mình (thường được gọi là Thẻ
  Xanh) mà không bị chậm trễ. Có thể tìm hiểu thông tin về mức phí trên trang Web của chúng tôi tại

  www.uscis.gov/immigrantfee.


  Can my relative wait in the United States until he or she
  can become a permanent resident?


  No. Your relative’s approved petition gives your relative a place in line among those waiting to immigrate. It does not give permission for your relative to live or work in the United States while he or she is waiting to apply for permanent residence. If he or she enters or stays without legal status, it will affect his or her eligibility to become a permanent resident upon reaching his or her place in line for issuance of a visa.


  Does filing a relative petition commit me to anything?


  Yes. Under the law, each person who immigrates based on a
  relative’s petition must have a financial sponsor. If you choose to sponsor your relative’s immigration by filing a relative petition, when the time comes for your relative to immigrate, you must agree to be his or her financial sponsor by filing Form I-864, Affidavit of Support.

  If you do not meet the financial qualifications,
  then other individuals will need to make this commitment. For
  more information, please see Customer Guide F3, General
  Information...How Do I...Financially Sponsor Someone Who Wants
  to Immigrate?

  How do I file?

  Follow the I-130 petition instructions and check our Web site for any
  updates on instructions or fees. Make sure your petition is complete,
  signed, and submitted with correct fees. You will need to submit
  evidence of your permanent residence, such as a copy of your
  Permanent Resident Card (front and back). You will also need to
  provide evidence proving your qualifying relationship to each person
  for whom you are filing.


  Thân nhân của tôi có thể đợi tại Hoa Kỳ cho tới khi người
  này có thể trở thành thường trú nhân không?


  Không. Đơn bảo lãnh được chấp nhận của thân nhân quý vị sẽ mang
  lại cho thân nhân của quý vị một chỗ trong hàng người cũng đang
  đợi nhập cư. Đơn xin không cho phép thân nhân của quý vị sống
  hay làm việc tại Hoa Kỳ trong khi thân nhân đó đang đợi để nộp đơn
  xin thường trú. Nếu thân nhân đó đã đến hay ở lại trong tình trạng
  bất hợp pháp, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới tính hội đủ tiêu chuẩn
  để trở thành thường trú nhân khi đến lượt của thân nhân đó trong
  hàng đợi để cấp thị thực.

  Tôi có phải cam kết gì không khi nộp đơn bảo lãnh cho
  thân nhân?

  Có. Luật pháp quy định, người nhập cư thuộc diện bảo lãnh thân
  nhân phải có người bảo trợ tài chính. Nếu quý vị chọn bảo trợ cho
  việc nhập cư của thân thân bằng cách nộp đơn bảo lãnh thân nhân,
  khi thời gian nhập cư cho thân nhân của quý vị tới, quý vị phải đồng
  ý làm nhà bảo trợ tài chính của thân nhân đó bằng cách nộp Mẫu
  Đơn I-864, Cam Kết Bảo Trợ. Nếu quý vị không đáp ứng được khả
  năng về tài chính, lúc đó cá nhân khác sẽ cần phải thực hiện cam
  kết này.


  Tôi có thể nộp đơn bằng cách nào?


  Hãy làm theo hướng dẫn nộp đơn bảo lãnh I-130 và xem trang Web
  của chúng tôi để biết mọi thông tin cập nhật về hướng dẫn hay lệ
  phí. Hãy bảo đảm là đơn bảo lãnh của quý vị được hoàn tất, ký và
  nộp kèm theo lệ phí thích hợp. Quý vị sẽ cần phải nộp bằng chứng
  về tình trạng thường trú của mình, chẳng hạn như bản sao Thẻ
  Thường Trú (mặt trước và mặt sau). Quý vị cũng sẽ cần phải cung
  cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ hội đủ điều kiện cho
  từng người quý vị đang nộp đơn bảo lãnh.


  What happens after I file?


  We will mail you a receipt confirming that we have received your
  petition. If your petition is incomplete, we may have to reject it, or
  we may ask you for more evidence or information, which will delay
  processing. Please send all required papers the first time to
  avoid delay.


  We will notify you when we make a decision. Petitions with long
  wait times may not be approved immediately. (See our Web site for
  processing times for I-130 petitions.) Normally, if we approve the
  petition, we send it to the U.S. Department of State’s National Visa
  Center (NVC). When your relative’s place in line permits issuance
  of a visa number, the NVC will notify you and your relative, inviting
  him or her and qualifying dependents to apply for immigrant visas.
  You can find more information about immigrant visa processing from
  the U.S. Department of State’s Web site at www.state.gov.


  What if I filed a petition for a relative when I was a
  permanent resident, but I am now a U.S. citizen?


  If you become a U.S. citizen while your relative is waiting for a visa,
  you can upgrade your relative’s visa classification and advance the
  processing of that petition by notifying the appropriate agency of
  your naturalization. When you are a U.S. citizen, your spouse and
  any unmarried children under age 21 will have visas immediately
  available to them.


  • If you become a U.S. citizen after your Form I-130 petition
  is already approved and it has been forwarded to the U.S.
  Department of State’s National Visa Center (NVC), you should
  notify the NVC that you have become a U.S. citizen. Requests
  to upgrade petitions due to the naturalization of the petitioner
  should be sent to:

  National Visa Center
  31 Rochester Avenue, Suite 200
  Portsmouth, NH 03801-2915


  Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp đơn?


  Chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cho bạn một biên nhận để
  xác nhận là chúng tôi đã nhận được đơn bảo lãnh của quý vị. Nếu
  đơn bảo lãnh của quý vị chưa hoàn tất, chúng tôi có thể phải bác
  bỏ hoặc chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp thêm bằng chứng
  hoặc thông tin, điều này sẽ làm chậm trễ việc giải quyết. Vui lòng
  gửi tất cả giấy tờ được yêu cầu ngay lần đầu để tránh bị
  chậm trễ.

  Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi chúng tôi đưa ra quyết định.
  Đơn bảo lãnh có thời gian đợi dài có thể không được chấp nhận
  ngay lập tức. (Xem trang Web của chúng tôi để biết thời gian giải
  quyết cho đơn bảo lãnh I-130.) Thông thường, nếu chúng tôi chấp
  nhận đơn bảo lãnh, chúng tôi sẽ gửi đơn tới Trung Tâm Thị Thực
  Quốc Gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Khi chỗ trong hàng
  đợi của thân nhân quý vị cho phép việc cấp số thị thực, NVC sẽ
  thông báo cho quý vị và thân nhân của quý vị, để mời người đó
  và những người phụ thuộc hội đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin thị thực
  nhập cư. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về quá trình giải
  quyết thị thực nhập cư từ trang Web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại
  www.state.gov.


  Nếu tôi đã nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân khi tôi là thường
  trú nhân, nhưng giờ tôi đã là công dân Hoa Kỳ thì sao?


  Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trong khi thân nhân của mình
  đang chờ thị thực, quý vị có thể nâng cấp phân loại thị thực của
  thân nhân và đẩy nhanh việc giải quyết đơn bảo lãnh đó bằng cách
  thông báo cho cơ quan nhập tịch thích hợp của mình. Khi quý vị là
  công dân Hoa Kỳ, người phối ngẫu của quý vị và bất kỳ người con
  còn độc thân nào dưới 21 tuổi sẽ được làm thị thực ngay lập tức.


  • Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi Mẫu Đơn I-130
  đã được chấp nhận và được chuyển tới Trung Tâm Thị Thực
  Quốc Gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, quý vị phải thông
  báo cho NVC rằng quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Các
  yêu cầu để nâng cấp đơn bảo lãnh với lý do quốc tịch của
  đương đơn phải được gửi tới:


  Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (National Visa Center)
  31 Rochester Avenue, Suite 200
  Portsmouth, NH 03801-2915


  Please include a letter with information regarding your relative,
  a copy of your Naturalization Certificate, and a copy of the
  petition approval notice. Once the NVC is notified that the
  petitioner has been naturalized, the NVC will immediately send
  the visa information on your relative to the designated U.S.
  Embassy or consulate abroad. To confirm that your approved
  petition has been forwarded to the NVC, you can contact the
  NVC’s automated record message system at 1-603-334-0700
  and, with a touchtone telephone, enter your USCIS receipt
  number.


  • If you become a U.S. citizen and your relative’s petition has
  not yet been approved by USCIS, you will need to send the
  notification to the Service Center address located on the receipt
  notice you received when you filed your Form I-130 petition.
  Please include a letter with information regarding your relative,
  a copy of your Naturalization Certificate, and a copy of the
  petition receipt notice. Call Customer Service at 1-800-375-
  5283 for assistance or if you are unsure about the status or
  location of your petition.


  • If your relative is your spouse and has children who are your
  natural children, stepchildren, or adopted children, and you did
  not file separate petitions for them, you must file a separate
  petition for each of them with evidence of your U.S. citizenship.
  Please include a copy of the receipt notice for the original
  petition.


  Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị,
  một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về
  thông báo chấp nhận đơn xin. Khi NVC được thông báo rằng
  đương đơn đã được nhập tịch, NVC sẽ gửi ngay thông tin thị
  thực về thân nhân của quý vị tới Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự
  quán Hoa Kỳ được chỉ định ở nước ngoài. Để xác nhận là đơn
  bảo lãnh được chấp nhận đã được gửi tới NVC, quý vị có thể
  liên hệ với hệ thống ghi âm tin nhắn tự động của NVC theo số
  1-603-334-0700 và bằng điện thoại bấm nút, hãy nhập số
  biên nhận USCIS của quý vị.


  • Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ và đơn xin của thân nhân
  quý vị chưa được USCIS chấp nhận, quý vị cần gửi thông
  báo tới địa chỉ của Trung Tâm Dịch Vụ nằm trên thông báo biên
  nhận mà quý vị đã nhận được khi gửi đơn xin với Mẫu Đơn
  I-130. Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý
  vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về
  thông báo biên nhận đơn xin. Hãy gọi Dịch Vụ Khách Hàng theo
  số 1-800-375-5283 để được trợ giúp hoặc nếu quý vị không
  chắc chắn về tình trạng hay vị trí về đơn xin của mình.


  • Nếu thân nhân của quý vị là người phối ngẫu và thân nhân này
  có là con ruột, con riêng hoặc con nuôi của quý vị và quý vị
  chưa nộp đơn xin riêng cho chúng, quý vị phải nộp đơn xin riêng
  cho từng người con này kèm theo bằng chứng về quốc tịch Hoa
  Kỳ của quý vị. Vui lòng nộp kèm một bản sao về thông báo biên
  nhận đối với đơn xin gốc.


  How long will it take USCIS to process my petition?

  Since processing time depends on a number of factors, it is difficult
  to provide a timeframe. You can check our current processing times
  on our Web site. Once you file a relative petition, we will post an
  updated estimate of the processing time on the USCIS Web site.

  Phải mất bao lâu để USCIS giải quyết đơn của tôi?

  Do thời gian giải quyết phụ thuộc vào một số yếu tố, nên rất khó để đưa ra khung thời gian. Quý vị có thể kiểm tra thời gian giải quyết hiện tại trên trang Web của chúng tôi.

  Khi quý vị đã nộp đơn bảo lãnh thân nhân, chúng tôi sẽ đăng thời gian giải quyết dự tính mới nhất trên trang Web của USCIS.

  thay đổi nội dung bởi: vuthangsi, 30-07-2014 lúc 08:59 PM
  YÊU HOA HỒNG KHÔNG PHẢI VÌ HOA .
  MÀ YÊU VÌ MÀU HỒNG CUẢ HOA .

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •