Hungviet 12 May 2008, 11:22
Khi một công ty nước ngoài có công ty liên hệ ở Mỹ (như chi nhánh, công ty mẹ, công ty lép vốn hay công ty liên kết), luật di trú Hoa Kỳ cho phép tạm thời thuyên chuyển nhân viên (không lâu hơn 5 hay 7 năm) như giám đốc, ủy viên ban quản trị và những nhân viên có kiến thức chuyên môn qua công ty liên hệ ở Mỹ theo dạng visa L-1.

Điều kiện:

- Để đáp ứng điều kiện giám đốc hay ủy viên ban quản trị diện visa L-1A, nhân viên phải chứng minh rằng họ có thẩm quyền quyết định trong công việc hàng ngày và quản lý những nhân viên khác của công ty hay quản lý một chức năng quan trọng của cơ sở kinh doanh.

- Để đáp ứng điều kiện nhân viên có kiến thức chuyên môn diện visa L-1B, nhân viên phải chứng minh rằng họ có kiến thức chuyên môn độc quyền về sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu, thiết bị, kỹ thuật, quản lý hay những lợi ích khác của công ty để áp dụng trong việc bán hàng và trong thị trường quốc tế.

- Visa L-1 mới có thể được cấp cho những công ty nhỏ thiếu vốn để hội đủ tiêu chuẩn diện Visa E-2 (Treaty Investor Visa).

Quốc tịch của nhân viên:

Khác với visa E, nhân viên không cần phải có cùng quốc tịch với công ty nước ngoài. Tuy nhiên, nhân viên phải làm việc cho công ty mẹ ở nước ngoài ít nhất một năm trong vòng 3 năm trước khi vào nước Mỹ lần đầu tiên.

Thời gian:

Visa L-1 được cấp cho thời gian là từ 1 đến 3 năm. Thời gian tối đa cho visa L-1A dành cho giám đốc và ủy viên ban quản trị là 7 năm. Visa L-1B dành cho nhân viên có kiến thức chuyên môn có thể gia hạn mỗi lần 2 năm cho đến thời gian tối đa là 5 năm.

Luật của USCIS bắt buộc quyết định về visa L-1 phải trong vòng 30 ngày trở lại:

Đơn bảo lãnh nộp bên Mỹ bởi công ty lép vốn hay chi nhánh ở Mỹ. Giấy báo chấp thuận được đánh cáp cho Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi nước thường trú của nhân viên thuyên chuyển để họ đến nhận visa ở đó.

Đơn bảo lãnh có tính chất bao trùm (Blanket Petition):

Đơn bảo lãnh có tính chất bao trùm có thể nộp bởi những công ty lớn hay những công ty đã thuyên chuyển 10 nhân viên trong chương trình visa L-1 trong năm trước đó. Ngoài ra, những đơn bảo lãnh có tính chất bao trùm tổ chức hợp lý hóa tiến trình bằng cách cho phép công ty cấp giấy chứng nhận đủ tư cách của chính công ty (certificate of eligibility) để nhân viên có thể cầm trực tiếp đến Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Điều này giúp cho họ có visa L-1A hay L-1B trong vòng hai tuần hay dưới hai tuần.

Công ty bảo lãnh phải hội đủ một vài điều kiện trước khi đơn bảo lãnh có tính chất bao trùm được chấp thuận:

1. Công ty bảo lãnh phải chứng minh rằng công ty và mỗi thực thể của công ty làm buôn bán hay dịch vụ thương mại.

2. Công ty bảo lãnh có văn phòng ở Mỹ kinh doanh từ một năm trở lên.

3. Công ty bảo lãnh có tử 3 chi nhánh, công ty lép vốn hay công ty liên kết trở lên ở trong nước Mỹ hay ở nước ngoài).

4. Công ty bảo lãnh đã có đơn bảo lãnh cho tối thiểu 10 nhân viên diện L được chấp thuận trong vòng 12 tháng trước, hay có số doanh thu kết hợp tối thiểu là 25 triệu, hay có số nhân công ở Mỹ tối thiểu là 1 000 nhân viên.

Công việc của người hôn phối:

Người hôn phối của đương đơn visa L-1 có thể xin giấy phép đi làm bên Mỹ.

Ý định tay đôi (Dual Intent):

Giống như visa H-1B, đương đơn visa diện L có thể được cho phép có ý định thường trú ở Mỹ. Điều này có nghĩa rằng họ có thể làm đơn xin thẻ xanh mà qui chế diện L-1 không bị đe dọa.