Hungviet 01 Jun 2008, 20:37
Để tìm tên và địa chỉ của những người nghị sĩ (senator) bên Mỹ, bạn có thể vào trang Web http://www.senate.gov. Khi vào trang chính của UNITED STATES SENATE, bạn vào bấm vào khung Find Your Senators và sau đó bạn chọn tên tiểu bang mà bạn đang cư trú. Sau đó, bạn bấm GO.

Để tìm tên những người dân cử ở Hạ Viện Hoa Kỳ, bạn có thể vào trang Web https://forms.house.gov/wyr/welcome.shtml. Khi vào trang chính của United States House of Representatives, bạn bấm vào khung có ghi hàng chữ Alphabetical list of states and territories ở dưới mục Select your location from list below. Sau đó, bạn lại vào số Zip Code và 4 số sau số Zip Code trong khung ở dưới mục Enter your ZIP code and your 4-digit ZIP code extension. Sau cùng, bạn bấm nút Contact My Representative.