CẢ ĐỜI NGƯỜI…

Có nhiều khi phải mất cả đời người
Mới học được thế nào là biết sống
Biết chia sẻ, biết cho đi quảng đại
Biết đối diện với khổ đau tê tái
Biết kiên gan đón nhận mỗi một ngày
Biết mĩm cười khi gặp phải đắng cay
Biết bước tới khi ta hòng kiệt sức
Biết cười vang khi tim ta muốn khóc
Biết vững vàn khi ta phải chia ly
Biết yêu thuong khi ta chẳng còn gì
Biết thứ tha khi lòng ta muốn ghét
Biết tin tưởng Ngài luôn có mặt
Biết gặp Ngài trong kinh nghiệm nội tâm

Tư tưởng: DUTH MOYER GILMOUR
Dịch: Trinh& Nhiên