Xin thêm tư tưởng sưu tầm qua PowerPoint.

Three things
BA ĐIỀU

Three things in life that, once gone, necer come back:
Ba điều trong cuộc đời, một khi đã ra đi, thì không bao giờ trở lại:
Time- Words - Opportunity
THỜI GIAN + CÁC LỜI NÓI + THỜI CƠ
Tree things in life that one should always have:
Ba điều trong cuộc đời ta phải luôn luôn có:
Hope - Peace - Honesty
HY VONG + BÌNH AN + LƯƠNG THIỆN
Three things in life that are most valuable:
Ba điều trong cuộc đời có giá trị nhất:
Love+ Friend+ Self -Confidence
TÌNH YÊU + BẠN BÈ + TỰ TIN
Three things in life are never certain:
Ba điều trong cuộc đời không bao giờ chắc chắn:
Success- Dreams- Fortune
THÀNH CÔNG + CÁC GIẤC MƠ + MAY MẮN
Three things in life that make a good person:
Ba điều trong cuộc đời làm nên một người tốt:
Sincerity – Hard Work - Compassion
CHÂN THẬT + CHUYÊN CẦN + ĐỒNG CẢM
Three things in life that can destroy a person:
Ba điều trong cuộc đời có thể phá hủy một con người:
Pride- Greed- Anger
KIÊU HÃNH + THAM LAM + GIẬN DỮ
Three things in life that are truly constant
Ba điều trong cuộc đời thật sự bền bỉ:
Here- Now- Being
Ở DÂY + BÂY GIỜ + HIỆN HỮU
You d’ont have pass this around to anyone !
BẠN KHÔNG CẦN CHUYỂN SỨ ĐIỆP NÀY CHO AI CẢ !
“Just…
CHỈ VIỆC…
Love, and do as you will !
YÊU THƯƠNG, RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ! “
{THÁNH ÂU TINH}
Dịch từ Anh ngữ: Têrêxa NGỌC NGA, 23/05/2009