Hungviet 15 Jun 2008, 05:03
Ngày 6 tháng 5 năm 2008, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đưa ra một chính sách mới cho những hồ sơ xét chiếu theo Đạo luật (CSPA). Chính sách mới này giúp ích cho một vài trẻ quá 21 tuổi trước khi Đạo luật CSPA hiệu lực ngày 6 tháng 8 2002. Tuy nhiên, sự giải thích của USCIS không đủ nhắm những trẻ đi kèm quá 21 tuổi trong lúc đang chờ visa.

Theo sự giải thích lúc trước của Đạo luật CSPA, USCIS chủ yếu giới hạn sự áp dụng những điều khoản của Đạo luật CSPA cho những trẻ quá 21 tuổi đúng hay sau ngày 6 tháng 8 2002. Nếu một trẻ quá 21 tuổi trước ngày 6 tháng 8 năm 2002, trẻ đó chỉ được hưởng Đạo luật CSPA nếu chứng minh được rằng mình đang có đơn bảo lãnh trì hoãn ngày 6 tháng 8 năm 2002 hay rằng đơn bảo lãnh đã được chấp thuận trước ngày 5 tháng 8 năm 2002, nhưng đơn xin thường trú đang chờ giải quyết ngày 6 tháng 8 năm 2002.

Hướng dẫn mới ngày 6 tháng 5 năm 2008 nói rõ rằng trẻ quá 21 tuổi trước ngày 6 tháng 8 năm 2002 có thể tìm hưởng Đạo luật CSPA mặc dù không có đơn xin thường trú trì hoãn ngày 6 tháng 8 năm 2002. Hướng dẫn này áp dụng với điều kiện là chưa có kết quả dứt khoát về đơn xin thường trú trước ngày 6 tháng 8 năm 2002.

Đối với con của công dân Mỹ, hướng dẫn mới này đảm bảo rằng trẻ dưới 21 tuổi ở thời điểm nộp đơn bảo lãnh (hay ở thời điểm cha mẹ nhập tịch hay ly hôn, nếu những biến cố đó xảy ra sau ngày nộp đơn bảo lãnh), trẻ sẽ tiếp tục được xem như dưới 21 tuổi theo Đạo luậr CSPA.. Tuổi đó sẽ được khóa lại bất chấp trẻ quá 21 tuổi trước hay sau ngày 6 tháng 8 năm 2002, bất chấp đơn bảo lãnh được quyết định trước ngày 6 tháng 8 năm 2002 và bất chấp thời gian trẻ làm đơn xin thường trú sau ngày chấp thuận đơn bảo lãnh, với điều kiện là chưa có quyết định cuối cùng về đơn xin thường trú trước ngày 6 tháng 8 năm 2002.

Tất cả những trẻ khác (kể cả con của thường trú nhân hay trẻ đi kèm trong diện bảo lãnh gia đình, việc làm hay Diversity Visas) sẽ được xem là “con” nhằm mục đích di dân, nếu đơn bảo lãnh cho họ nộp trước khi họ quá 21 tuổi và ngày ưu tiên đến lượt được giải quyết trước khi họ quá 21 tuổi tính theo tuổi CSPA.

Tuổi tính theo Đạo luật CSPA là tuổi của trẻ ở thời điểm visa đến lượt được giải quyết trừ thời gian đơn bảo lãnh trì hoãn. Giống như trường hợp con của công dân Mỹ, Đạo luật CSPA áp dụng mặc dù trẻ quá 21 tuổi trước ngày ban hành Đạo luật CSPA với điều kiện tuổi điều chỉnh theo Đạo luật CSPA dưới 21 và chưa có kết quả cuối cùng về đơn xin thường trú trước ngày 6 tháng 8 năm 2002.

Tuy nhiên, khác với con của công dân Mỹ, con của thường trú nhân và trẻ đi kèm phải nộp đơn xin thường trú trong vòng một năm kể từ lúc visa đến lượt được giải quyết để được hưởng Đạo luật CSPA.

Khi nhìn nhận rằng có những trẻ bị từ chối không được cho hưởng Đạo luật CSPA một cách oan uổng chiếu theo những chính sách lúc trước, USCIS chấp thuận hướng dẫn này để đảm bảo rằng những người đó có thể xin thường trú bây giờ. USCIS cho phép những người đó làm đơn xin mở lại hồ sơ (motion to reopen) bây giờ mà không cần phải trả lệ phí để xin thường trú chiếu theo Đạo luật CSPA nếu lúc trước họ bị từ chối đơn xin thường trú chỉ vì quá tuổi.. USCIS cũng cho phép những người đó nộp đơn xin hưởng Đạo luật CSPA nếu họ là người thân trực hệ (immediate relative) hay nếu visa của họ đến lượt được giải quyết đúng hay sau ngày 7 tháng 8 năm 2002 và họ đã không nộp đơn xin thường trú trong vòng một năm kể từ lúc visa đến lượt được giải quyết vì những chính sách lúc trước của USCIS không cho họ làm đơn xin thường trú.

Nhũng người nào có con ở trong trường hợp nêu trên nên liên lạc với luật sư để được giúp đỡ.