Nhờ chú và mọi người tư vấn trường hợp 24t đã đi Internship Mỹ 1 lần