nhờ mọi người check dùm hồ sơ case number : HCM 2009709314
Priority day: 10APR2006. tiến trình làm hồ sơ đến đâu nhé,.
Thank mọi người nhiều nhiều...