Tình hình là cháu vừa làm bài test vào college và đã được nhận. Cháu theo học ngành computer science tại ivytech community college và transfer lên Purdue university calumet.
Đây là những môn cháu sẽ học ở college
https://wwwapps.ivytech.edu/cgi-bin/...228&campusid=4
Đây là degree requiremenr ngành computer scienece ở purdue university calumet
http://webs.purduecal.edu/ems/bachel...ence-snapshot/
Còn đây là môn tự chọn dùng để transfer to university. Những môn mà đánh dấu xxx trong phần những môn sẽ học ở college
https://wwwapps.ivytech.edu/cgi-bin/...urrlinkid=3228
Xin chú giúp đỡ cháu!