Hungviet 03 Oct 2008, 11:07
Đa số mọi người đều biết rằng tất cả đơn xin điều chỉnh tình trạng (I-485) dựa trên đơn bảo lãnh diện gia đình không thể được chấp thuận nếu quan hệ không còn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Ngày 12 tháng 8 năm 2008 vừa qua, trong vụ kiện Choin c. Mukasey, tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit đã ra lệnh cho Board of Immigration Appeals (BIA) xét đơn xin điều chỉnh tình trạng (I-485) dựa trên hôn nhân của bà Choin’s mặc dù bà Choin không còn kết hôn với người chồng công dân Mỹ.

Tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit đã tìm thấy một ngoại lệ trong việc những người hôn phối nhập cảnh vào Mỹ với visa K-1. Sự giải thích này giới hạn cho những người hôn phu hay hôn thê diện K-1 của công dân Mỹ. Có một điều luật riêng biệt nói đến việc điều chỉnh tình trạng của những người hôn phu hay hôn thê diện K-1 và chính cách viết của điều luật này đã dẫn đến kết luận của tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit.

Quan điểm của tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit dựa trên ngôn ngữ và sự giải thích của điều (d) của Đạo luật Immigration and Nationality Act (INA). Điều luật này qui định rằng một người nước ngoài vào Mỹ diện K-1 chỉ có thể điều chỉnh tình trạng để trờ thành thường trú nhân tạm thời (chứ không phải thường trú nhân bình thường) bằng cách nộp đơn I-485 dựa trên hôn nhân với người công dân Mỹ bảo lãnh diện K-1. Qui chế thường trú nhân tạm thời có hiệu lực trong vòng hai năm, ngoại trừ nếu điều kiện được hủy bỏ dựa trên đơn xin hủy bỏ điều kiện thường trú (I-751).

Tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit giải thích rằng Quốc Hội thông qua đạo luật liên quan đến qui chế thường trú nhân tạm thời để ngăn và phòng ngừa hôn nhân giả. Quốc Hội đã tạo một điều kiện đặc biệt theo đó thường trú nhân tạm thời phải nộp đơn xin hủy bỏ điều kiện (I-751) trong thời gian qui định. Đạo luật cho phép thường trú nhân tạm thời, nếu ly hôn, nộp đơn I-751 một mình dựa trên những bằng chứng hôn nhân thật. Tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit tìm thấy ngoại lệ cho vấn đề thường trú nhân tạm thời phải nộp đơn I-751 chung với người hôn phối công dân Mỹ như một cách giải thích rộng rãi điều luật 245(d) khi có thể áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho giai đoạn đầu tiên trong tiến trình nộp đơn I-485. Tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit quyết định rằng bà Choin vẫn hội đủ tiêu chuẩn để mà đơn I-485 của bà được chấp thuận và ra lệnh cho BIA xử lý hồ sơ của bà Choin phù hợp với quyết định của tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit.

Qua quyết định của tòa U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, chúng ta có thể nhận thấy những người hôn phu hay hôn thê diện K-1 sau khi kết hôn với người hôn phối công dân Mỹ và trong thời gian chờ đợi USCIS xét đơn xin điều chỉnh tình trạng (I-485) nếu vì một lý do nào mà phải ly hôn với người hôn phối công dân Mỹ thì đơn I-485 cũng có thể được chấp thuận nếu chứng minh được hôn nhân thật. Nếu USCIS từ chối đơn I-485 thì đương đơn phải tham khảo một luật sư.

Những người hôn phu hay hôn thê diện K-1 nếu không kết hôn vời người bảo lãnh công dân Mỹ thì phải về nước.