cậu và mợ em là người đồng bảo trợ
cậu điền form I864 , mợ điền form I864A
vấn đề là cậu mợ em khai chung thuế trên form IRS , nhìn cái thuế em không biết đâu là thu nhâp của cậu và đâu là của mợ vd: income của 2 người line 22 IRS 100.000 , thì khi điền form I864 phần income của cậu em ghi bao nhiêu ??
part 6 điền tên mợ vào và income của mợ thì để trống hay điền income chung của 2 người .