Hungviet 12 Dec 2008, 12:07
Nhận thấy có nhiều người có con tuổi từ 18 đến 20 khi quen một người bạn khác phái là công dân Mỹ thường hay phạm sai lầm khi làm kết hôn, tôi xin viết bài này dựa trên bài viết của luật sư Allison Aquino.

Khi bạn có con tuổi từ 18 đến 20, visa diện fiancé(e) có lợi hơn là kết hôn và xin visa di dân dựa trên hôn với công dân Mỹ.

Sở dĩ có trường hợp này là do định nghĩa của những từ con riêng (step-child) và bố dượng/mẹ ghẻ (step-parent) trong luật di trú của Mỹ. Theo luật di trú của Mỹ, quan hệ giữa bố dượng/mẹ ghẻ và con riêng chỉ được thiết lập khi hôn nhân giữa bố dượng/mẹ ghẻ và mẹ/cha ruột của trẻ xảy ra trước ngày sinh nhật thứ 18 của trẻ. Do đó, đối với những trẻ dưới 18 tuổi, visa diện fiancé(e) hay visa di dân dựa tên hôn nhân đều được cả vì bố dượng/mẹ ghẻ công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh con riêng theo diện K-2 (con lệ thuộc của người hôn thê/hôn phu) hay diện di dân dựa trên hôn nhân.

Theo luật, trẻ trên 18 tuổi không còn đưọc xem là con riêng (step-child), do đó bố dượng hay mẹ ghẻ không thể nộp đơn bảo lãnh diện di dân cho trẻ. Thay vào đó, chỉ có cha mẹ ruột của trẻ mới có thể bảo lãnh cho trẻ sau khi đến Mỹ. Tuy nhiên, trẻ được bảo lãnh sẽ thuộc diện F2B (con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ) và sẽ phải chờ khoảng 11 năm.

Tuy nhiên, dựa trên luật di trú, chúng ta có một giải pháp cho những trẻ trên 18 tuổi và dưới 21 tuổi. Khi đôi bên chưa kết hôn, người công dân Mỹ có thể bảo lãnh người yêu của mình theo diện hôn thê/hôn phu (fiancé(e)). Trẻ tuổi từ 18 đến 20 có thể theo cha hay mẹ ruột vào Mỹ với visa K-2 (con lệ thuộc của người hôn thê/hôn phu). Khi đôi bên kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi người hôn thê/hôn phu vào Mỹ, trẻ tuổi từ 18 đến 20 có thể xin visa di dân dựa trên hôn nhân của cha hay mẹ ruột. Mặc dù theo luật trẻ không được xem là con riêng của người hôn phối công dân Mỹ, điều luật cho phép đương đơn diện K-2 (con lệ thuộc của người hôn thê/hôn phu) xin điều chỉnh tình trạng mặc dù quá 18 tuổi ở thời điểm hôn nhân.

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã ra một lá thư nhắc nhở các nhân viên di trú về “kẽ hở” nhỏ này trong luật để họ xét đơn một cách chính xác. Do đó, các bạn có con tuổi từ 18 đến 20 muốn kết hôn với công dân Mỹ nên ghi nhớ điều này để bảo đảm rằng gia đình của mình không phải bị chia ly.

Truớc khi chấm dứt, tôi xin tóm tắt lại một bài khác mà tôi đã đọc được.

Mặc dù có điều luật cho phép đương đơn diện K-2 (con lệ thuộc của người hôn thê/hôn phu) được xin điều chỉnh tình trạng sau khi cha hay mẹ ruột kết hôn với người hôn phối công dân Mỹ, có một người mang tên là Verovkin bị bác đơn xin điều chỉnh tình trạng vì anh ta quá 21 tuổi ở thời điểm Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) xét đơn của anh ta. Một tháng trước khi anh ta 21 tuổi, anh ta và người mẹ đã nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng. USCIS lập luận rằng đương đơn diện K-2 phải dưới 21 tuổi ở thời điểm đơn xin điều chỉnh tình trạng được cứu xét. Anh Verovkin đã kiện USCIS ra trước District Court (tạm dịch là Tòa án quận). District Court không đồng ý với USCIS. Trong cuốn sách hướng dẫn dành cho cho các nhân viên lãnh sự Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dặn các nhân viên lãnh sự rằng ở thời điểm nộp đơn xin visa, đương đơn diện K-2 phải chứng minh rằng mình còn là con (child) chiếu theo luật, nghĩa là dưới 21 tuổi.

Bài này xác nhận quan niệm của luật sư Allison Aquino.

Đối với những nguời nào đã kết hôn thì người công dân Mỹ sau khi nộp đơn I-130 để bảo lãnh visa di dân cho người hôn phối của mình và sau khi nhận được thư thông báo nhận hồ sơ của USCIS phải nộp đơn I-129F liền để bảo lãnh người hôn phối của mình theo diện K-3 (hôn thê/hôn phu đã kết hôn của công dân Mỹ). Người công dân Mỹ không cần phải nộp đơn I-129F riêng cho người con riêng. Họ chỉ cần khai tên người con riêng trên mẫu I-129F của người hôn phối. Trẻ dưới 21 tuổi sẽ được theo cha hay mẹ ruột đến Mỹ với visa K-4.

Sau khi qua đến Mỹ, người hôn phối diện K-3 phải nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cho USCIS. Đương đơn diện K-4 chỉ được xin điều chỉnh tình trạng khi người cha hay mẹ công dân Mỹ nộp đơn bảo lãnh I-130 cho mình. Để tránh gặp rắc rối trong tiến trình xin điều chỉnh tình trạng, người công dân Mỹ có thể nộp đơn bảo lãnh I-130 cho người con riêng cùng lúc với đơn bảo lãnh I-130 của người hôn phối. Nếu không thì đơn I-130 phải nộp cùng đơn xin điều chỉnh tình trạng I-485.