Kiểm tra giùm mình hồ sơ với: diện F4, case HCM2004732057.
Không biết bao giờ mới phỏng vấn nữa.1