Nếu hồ sơ đã đến lượt cấp visa, hoặc chỉ cách khoảng 1 tuần chậm hơn so với lịch Visa Bulletin, và hồ sơ lại đang nằm tại NVC thì Người bảo lãnh, hoặc Người được bảo lãnh, có thể gửi đơn khiếu nại tuổi CSPA tại NVC.

Cơ hội NVC sẽ giải quyết, thêm tên trẻ CSPA vào hồ sơ để đóng tiền lệ phí visa, và hoàn tất complete các thủ tục cần thiết tại NVC luôn. Như vậy khi hồ sơ về đến LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM, Người được bảo lãnh sẽ không phải lo lắng về việc khiếu nại CSPA nữa, và tuổỉ của trẻ sẽ được khóa lại, nếu lịch visa có bị lùi.

Tóm lại, khi lịch visa chưa vượt qua ngày ưu tiên của bạn, thì khả năng NVC xem xét CSPA là không có. Không nên khiếu nại CSPA tại NVC khi lịch visa chưa vượt qua ngày ưu tiên của bạn, chỉ làm kéo dài thời gian để hoàn tất complete hồ sơ.

Dùng mẫu thư theo quy định của NVC: Public Inquiry Form để gửi NVC khiếu nại tuổi CSPA.

Chọn câu 25. Child Status Protection Act questions.
Xem: Hướng dẫn cách điền Public Inquiry Form gửi NVC

NVC sẽ gửi thư trả lời, và hướng dẫn cụ thể qua email mà bạn đã điền để gửi cho NVC, ở mẫu đơn Public Inquiry Form. Khi ngườì con đi theo được NVC tính tuổi CSPA, và chấp nhận. NVC sẽ gửi thư thông báo đóng tiền lệ phí visa cho người con này, và người con này phải nộp mẫu đơn điện tử Form DS-260 trực tuyến online + civil documents, thì tuổi CSPA mới được khóa lại.