Khi hồ sơ tới lượt được xem xét để mở NVC sẽ thông báo, và cấp số Invoice ID Number cho mỗi hồ sơ di trú.

Theo dõi kiểm tra hồ sơ ở trang sau:
https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx