1. Trong vấn đề Di trú để bảo lãnh Vợ Chồng, Hôn Phu/Hôn Thê. Timeline được xem là một bản tường trình quan hệ giữa Người bảo lãnh, và Người được bảo lãnh.

2. Timeline phải được sửa soạn kỹ lưỡng, và sớm chừng nào hay chừng nấy.

3. Timeline cần một thời gian dài để viết, sửa, điều chỉnh theo những dữ kiện liên hệ, bằng chứng tìm được, giữ được, do đó cần nộp theo bằng chứng cho từng dữ kiện đã ghi trong timeline.

4. Đừng bao giờ chờ nước đến chân mới nhảy.

5. Nếu không nộp được timeline tại USCIS (lúc làm bảo lãnh) thì nên nộp tại NVC (khi hồ sơ được mở).
Không nên chờ đến lúc (khi đi phỏng vấn) ở LSQ thì quá trễ.

6. Nên viết bằng Tiếng Việt cho thật hay, thật trung thực, và dịch ra Tiếng Anh. Nộp cả hai bản.

7. Timeline phải công chứng chữ ký, nếu dịch sang tiếng Anh phải công chứng bản dịch.

8. Người bảo lãnh nên viết timeline.