Dùng mã Bưu điện gửi để tra cứu bưu phẩm của mình.
http://tracuudinhvi.hcmpost.vn/dv/