+ Diện vợ/chồng, cha/mẹ, con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ, không bị giới hạn visa do đó cần các điều kiện sau:
1. Hồ sơ đã hoàn tất complete.
2. Tùy thuộc vào số lượng hồ sơ đã hoàn tất complete trước đó (số lượng hồ sơ đã hoàn tất trước hồ sơ của bạn).
3. Tùy vào khả năng, sức làm việc của LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM. Mỗi tháng LSQ chỉ có thể phỏng vấn một số lượng hồ sơ nhất định.

+ Các diện F (F1, F2A, F2B, F3, F4) bị giới hạn số lượng visa hàng năm do đó cần các điều kiện sau:
1. Lịch visa vượt qua ngày ưu tiên Priority Date.
2. Hồ sơ đã hoàn tất complete.
3. Tùy thuộc vào lượng hồ sơ đã hoàn tất complete trước hồ sơ của bạn, và các hồ sơ này cũng phải thỏa (1) và (2).
4. Tùy vào khả năng, sức làm việc của LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM. Mỗi tháng LSQ chỉ có thể phỏng vấn một số lượng hồ sơ nhất định.
(1) và (2) bạn có thể biết, nhưng (3) và (4) thì không thể biết. Chỉ có cách sau khi đã thỏa (1) với (2), và chờ qua 2 tháng mà không nhận được thư mời phỏng vấn thì Người bảo lãnh, hoặc Người được bảo lãnh (tức đương đơn chính) gửi emai, hoặc gọi phone, để hỏi NVC.

Nếu hồ sơ của bạn đã thỏa (1) và (2), thì Người bảo lãnh, hoặc Người được bảo lãnh (tức đương đơn chính), có thể gọi phone, hoặc dùng Mẫu thư theo quy định của NVC, để gửi.
. Bấm: Public Inquiry gởi NVC, để hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form