hồ sơ của mình đang chờ complete mà sao lâu quá. NVC nói khoảng từ 2-4 tuần làm việc.
Nhờ bạn có kinh nghiệm check dùm mình. Xin cảm ơn.