Lịch visa tháng 03/2016 và dự đoán lịch visa tháng 04/2016.
F1…….. 08/08/2008…….. tăng 4 tuần.
F2A…… 22/09/2014…….. tăng 3 tuần.
F2B…… 22/05/2009…….. tăng 1 tuần.
F3…….. 15/10/2004…….. tăng 2 tuần.
F4…….. 01/07/2003…….. tăng 3 tuần.

http://travel.state.gov/content/visa...arch-2016.html