Đây là 3 mẫu đơn Form căn bản nhất liên quan đến việc bảo lãnh thân nhân định cư tại Hoa Kỳ.

1/. Form I-129F: Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê
Công dân Hoa Kỳ dùng mẫu đơn Form I-129F để bảo lãnh cho Hôn phu/Hôn thê của mình.
Diện này cho phép con của Hôn phu/Hôn thê được đi kèm nếu dưới 21 tuổi.
Vì mẫu đơn và thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên cách tốt nhất là bạn vào USCIS I-129F để tải mẫu đơn, và xem hướng dẫn cụ thể về lệ phí, địa chỉ và các giấy tờ nộp kèm.

2/. Form I-130: Bảo lãnh thân nhân
Mẫu đơn bảo lãnh của Công dân, hay Thường trú nhân Hoa Kỳ làm để bảo lãnh cho thân nhân muốn định cư ở Hoa Kỳ.
Vì mẫu đơn và thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên cách tốt nhất là bạn vào USCIS I-130 để tải mẫu đơn, và xem hướng dẫn cụ thể về lệ phí, địa chỉ và các giấy tờ nộp kèm.

3/. Form I-797: Notice of action (không phải điền)
Là thư thông báo của Sở Di trú cho đương đơn.
Một vài mẫu thư thông báo liên quan đến hồ sơ bảo lãnh như:
- USCIS đã nhận hồ sơ bảo lãnh.
- Người bảo lãnh cần bổ túc thêm một số giấy tờ cho USCIS khi hồ sơ đang được xem xét.
- Thông báo hồ sơ đã được chấp thuận Approval Date, và chuyển qua NVC.
- Thông báo từ chối hồ sơ bảo lãnh kèm theo lý do.
- Thông báo việc nhận thẻ xanh với người vừa đến Mỹ định cư.
Xem chi tiết

Địa chỉ nộp đơn:
Form I-130