Specific questions about a case should be sent to: (Câu hỏi cụ thể về một trường hợp phải được gửi đến:)
Địa chỉ: Department of State N.V.C
National Visa Center
Attn: WC
31 Rochester Ave. Suite 200.
Portsmouth, NH 03801-2915.
Điện thoại: 603-334-0700.
Trợ giúp điều hành có sẵn từ thứ Hai đến thứ Sáu 7:00-00:00 (giờ miền Đông).
Email: asknvc@state.gov
Website: http://www.travel.state.gov

Forms, documents, and photographs should be sent to: (Hình thức, tài liệu, và hình ảnh phải được gửi đến:)
Địa chỉ: National Visa Center
Attn: DR
31 Rochester Ave. Suite 100.
Portsmouth, NH 03801-2914.