Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ
Phòng Thông Tin – Bộ phận Lãnh Sự.
4 Lê Duẩn, Quận 1
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Địa chỉ email:
hcmcinfo@state.gov
Số điện thoại:
(08) 3520-4200, Ext. 4220.
Số Fax:
(08) 3520-4235.