Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ.
Website: http://www.vietnamembassy.us/
Địa chỉ: 1233 20th St NW, Suite 400
Washington, DC 20036
Phone: 202.861.0737
Fax: 202.861.0917
Email: info@vietnamembassy.us ; consular@vietnamembassy.us