- Trang Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh:
http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/

- Trang kiểm tra Bưu Phẩm EMS-Visa:
http://www.ems.com.vn/

- Trang thanh toán tiền Thẻ xanh:
https://elis.uscis.dhs.gov/cislogin/...ccessAction.do

- Trang kiểm tra lịch mở hồ sơ theo Ngày ưu tiên (PD) tại Trung Tâm Thị Thực quốc gia (NVC-Visa bulletin):
https://travel.state.gov/content/visa...t/ask-nvc.html

- Địa chỉ: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia – National Visa Center (NVC):
To: U.S.Department of State. National Visa Center
32 Rochester Avenue. Portsmouth, NH 03801 - 2909 - USA.

Important Telephone Numbers and Email Addresses.
For inquiries about visa cases and the application process call: 202-663-1225.
To email the Visa Office for general information, write us at usvisa@state.gov
For inquiries by U.S.companies and organizations needing business (B-1) visitor visa information only, email: businessvisa@state.gov or call: 202-663-3198.

NVC Contact Information/For inquiries about J waiver status.
To reach the National Visa Center (Immigrant visa inquiries) call: 603-334-0700 or email: asknvc@state.gov

- Trang kiểm tra tiến trình giải quyết hồ sơ cấp Visa (di dân, và không di dân):
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx

- Trang kiểm tra tiến trình giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS):
http://www.uscis.gov/