case number : HCM 2010781083
ngày ưu tiên : 07/01/2004
ngày chấp thuận : 21/10/2010
chào mọi người cho em hỏi
nhà em hồ sơ F4,gia đình em có 4 chị em, dì em bên mỹ đã nhận giấy bảo lãnh nhưng không có tên 2 chị của em (chị đầu sinh 08/08/1989 ,chị thứ 2 23/05/1992) . 2 chị nhà em có thể đi cùng với gia đình không ? và phải kiện cspa như thế nào ?
em cảm ơn.