Thời hạn của visa hiệu lực là 6 tháng, kể từ ngày đi khám sức khỏe.
Thông thường, thời hạn thị thực sẽ giống với thời hạn kết quả khám sức khỏe của đương đơn.

Nếu đương đơn không đến Hoa Kỳ trong vòng giới hạn của thị thực thì phải làm gì?
Lãnh sự quán Hoa kỳ không gia hạn thêm cho thị thực đã cấp. Tuy nhiên, thị thực hết hạn có thể được cấp mới trở lại. Vui lòng đến Bộ phận di dân, vào các buổi chiều từ 13:00 đến 14:00 vào các ngày: thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, và thứ Sáu (trừ thứ Tư, và các ngày lễ).

Thư phản hồi từ bộ phận Thông tin gởi cho quý vị, cùng với những giấy tờ sau:
1. Thị thực đã hết hạn, và gói thị thực màu nâu của đương đơn;
2. Thư giải thích được công chứng lý do tại sao đương đơn không thể xuất cảnh trong thời hạn của thị thực;
3. Đương đơn cần phải đóng phí thị thực và làm mới các giấy tờ nào hết hạn.

Nếu đương đơn biết mình không thể sắp xếp ra đi trong hạn thị thực của mình, đương đơn có thể thông báo cho chúng tôi, để xin hoãn việc cấp thị thực lại. Việc cấp thị thực có thể hoãn lại trong vòng 1 năm kể từ ngày phỏng vấn.