Custom Search
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Trách nhiệm của người bảo trợ, người đồng bảo trợ tài chính

 1. #1

  Mặc định Trách nhiệm của người bảo trợ, người đồng bảo trợ tài chính

  I-864, Bảo trợ tài chính có bị hết hạn không?
  Form I-864 một khi đã nộp cho Sở Di trú sẽ không bị hết hạn. Nếu qua một năm mà người bảo lãnh chưa được phỏng vấn thì người bảo trợ chỉ cần nộp các giấy tờ thuế mới nhất + W2 + giấy chứng nhận việc làm, chứ không cần làm lại đơn Form I-864.

  Bảo trợ tài chính có giá trị thời gian bao lâu?
  Bảo trợ tài chính sẽ không còn giá trị khi:
  * Người được bảo lãnh (Người thụ hưởng) đã ở Mỹ 10 năm. Hoặc
  * Người thụ hưởng không nhập cảnh Mỹ (không nhận quy chế thường trú nhân). Hoặc
  * Người thụ hưởng đã đủ, hay có thể được công nhận đủ 40 quý (tín chỉ) làm việc đủ tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ tương đương với 10 năm. Hoặc
  * Người đứng tên trong đơn Form I-864 qua đời. Hoặc
  * Người thụ hưởng qua đời. Hoặc
  * Người thụ hưởng từ bỏ quy chế Thường trú nhân (từ bỏ thẻ xanh). Hoặc
  * Người thụ hưởng có Quốc tịch Mỹ.

  Người bảo trợ tài chính (người bảo trợ chính, và người đồng bảo trợ) có trách nhiệm gì với người được bảo lãnh khi họ đặt chân đến Mỹ?
  Người bảo trợ tài chính có trách nhiệm với người được bảo lãnh khi họ đặt chân đến Mỹ, vì người bảo trợ cam kết với chính phủ rằng họ có phương tiện hỗ trợ tài chánh đầy đủ cho người được bảo trợ để người được bảo trợ không trở thành gánh nặng xã hội. Do đó, nếu người di dân được bảo trợ trong tờ cam kết này nhận một trong những trợ cấp theo mức trung bình của liên bang, tiểu bang hay địa phương, cơ quan trợ cấp có thể yêu cầu người bảo trợ hoàn trả phí tổn của những trợ cấp này. Cơ quan đó có thể kiện người bảo trợ, nếu người bảo trợ không hoàn trả phí tổn của những trợ cấp.
  Không phải trợ cấp nào cũng bị xem là trợ cấp công cộng (Means Tested Public Benefits) theo mức trung bình.

  Dưới đây là những cái được xem (được tính) là trợ cấp công cộng:
  * Food stamps
  * Supplemental Security Income (SSI)
  * Medicaid
  * Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
  * State Child Health Insurance Program (CHIP)

  Trích I-864: Hợp đồng của người bảo trợ, lời tuyên thệ, và chữ ký với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS.

  PHẦN 8
  Sponsor’s Contract (Hợp đồng của người bảo trợ).
  Please note that, by signing this Form I-864, you agree to assume certain specific obligations under the Immigration and Nationality Act and other Federal laws. The following paragraphs describe those obligations. Please read the following information carefully before you sign the Form I-864. If you do not understand the obligations, you may wish to consult an attorney or accredited representative.
  (Xin nhớ rằng khi ký mẫu đơn Form I-864 này, bạn đồng ý đảm nhận một vài trách nhiệm (bổn phận) cụ thể chiếu theo đạo luật về Di trú, và Quốc tịch chiếu theo những đạo luật liên bang khác. Những đoạn văn sau đây mô tả những trách nhiệm đó. Xin đọc kỹ những thông tin sau đây trước khi ký đơn Form I-864. Nếu bạn không hiểu trách nhiệm nào, bạn có thể tham khảo Luật sư hay người đại diện được công nhận).

  What is the Legal Effect of My Signing a Form I-864? (Hậu quả pháp luật của việc tôi ký mẫu đơn Form I-864 như thế nào?).
  If you sign a Form I-864 on behalf of any person (called the: "intending immigrant") who is applying for an immigrant visa or for adjustment of status to a permanent resident, and that intending immigrant submits the Form I-864 to the U.S.Government with his or her application for an immigrant visa or adjustment of status, under section 213A of the Immigration and Nationality Act these actions create a contract between you and the U. S. Government. The intending immigrant's becoming a permanent resident is the "consideration" for the contract.
  (Nếu bạn ký mẫu đơn Form I-864 cho bất kỳ người nào gọi là: “người di dân tương lai” xin visa di dân hay xin điều chỉnh tình trạng để trở thành Thường trú nhân, và người di dân tương lai đó nộp cho chính phủ Hoa Kỳ đơn Form I-864 cùng với đơn xin visa di dân, hay xin điều chỉnh tình trạng của họ, chiếu theo điều 213A của Đạo luật về Di trú, và Quốc tịch, những hành động đó tạo thành hợp đồng giữa bạn, và chính phủ Mỹ. Việc người di dân tương lai trở thành Thường trú nhân là sự “tôn trọng” hợp đồng này).

  Under this contract, you agree that, in deciding whether the intending immigrant can establish that he or she is not inadmissible to the United States as an alien likely to become a public charge, the U.S. Government can consider your income and assets to be available for the support of the intending immigrant.
  (Chiếu theo hợp đồng này, bạn bằng lòng rằng, khi quyết định xem người di dân tương lai có thể chứng minh rằng họ đủ tư cách để được nhận vào Mỹ, mà không trở thành gánh nặng xã hội, chính phủ Mỹ có thể xét thu nhập, và tài khoản mà bạn có để hỗ trợ người di dân tương lai).

  What If I choose Not to Sign a Form I-864? (Chuyện gì xảy ra nếu tôi lựa chọn không ký đơn Form I-864).
  You cannot be made to sign a Form 1-864 if you do not want to do so. But if you do not sign the Form I-864, the intending immigrant may not be able to become a permanent resident in the United States.
  (Bạn không thể bị bắt buộc phải ký đơn Form I-864 nếu bạn không muốn. Nhưng nếu bạn không ký đơn Form I-864, người di dân tương lai không thể trở thành Thường trú nhân ở Mỹ).

  What Does Signing the Form I-864 Require Me to do? (Việc ký đơn Form I-864 cần tôi phải làm gì?).
  If an intending immigrant becomes a permanent resident in the United States based on a Form I-864 that you have signed, then, until your obligations under the Form I-864 terminate, you must:
  (Nếu người di dân tương lai trở thành Thường trú nhân ở Mỹ đơn Form I-864 mà bạn đã ký, thì cho đến khi trách nhiệm của bạn chiếu theo đơn Form I-864 chấm dứt, bạn phải:
  Provide the intending immigrant any support necessary to maintain him or her at an income that is at least 125 percentof the Federal Poverty Guidelines for his or her household size (100 percent if you are the petitioning sponsor and are on active duty in the U.S. Armed Forces and the person is your husband, wife, unmarried child under 21 years old).
  [Cung cấp cho người di dân tương lai tất cả sự giúp đỡ cần thiết để duy trì họ ở mức tối thiểu 125 phần trăm của bảng tiêu chuẩn nghèo liên bang cho hộ của họ (100 phần trăm nếu bạn là người bảo trợ đứng ra bảo lãnh, và bạn đang thi hành nghĩa vụ trong quân đội Mỹ, và người (di dân) là chồng, vợ hay con dưới 21 tuổi của bạn].
  Notify USCIS of any change in your address, within 30 days of the change, by filing đơn Form I-865.
  (Báo cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS biết sự thay đổi địa chỉ của bạn, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn đổi địa chỉ bằng cách điền đơn Form I-865).

  What Other Consequences Are There? (Có những hậu quả nào khác?).
  If an intending immigrant becomes a permanent resident in the United States based on a Form I-864 that you have signed,then until your obligations under the Form I-864 terminate, your income and assets may be considered ("deemed") to be available to that person, in determining whether he or she is eligible for certain Federal means-tested public benefits and also for State or local means-tested public benefits, if the State or local government's rules provide for consideration (deeming) of your income and assets as available to the person.
  (Nếu người di dân trở thành Thường trú nhân ở Hoa Kỳ do đơn Form I-864 mà bạn đã ký, cho đến khi trách nhiệm của bạn chiếu theo đơn Form I-864 chấm dứt, thu nhập, và tài khoản nhà băng của bạn có thể được xem như sẵn có để cho họ sử dụng, khi quyết định xem họ có thể hưởng một vài kế-kiểm-tra Phúc lợi Quần chúng Liên bang, và kể cả kế-kiểm-tra Phúc lợi Quần chúng Tiểu bang không, nếu chính quyền địa phương, hay tiểu bang qui định xem thu nhập, và tài sản của bạn như là sẵn sàng để cho ngườI di dân sử dụng).

  This provision does not apply to public benefits specified in section 403 (c) of the Welfare Reform Act such as, but not limited to, emergency Medicaid, short-term, non-cash emergency relief, services provided under the National School Lunch and Child Nutrition Acts; immunizations and testing and treatment for communicable diseases, and means-tested programs under the Elementary and Secondary Education Act.
  [Điều khoản này không áp dụng cho những phúc lợi qui định trong điều 403 (c) của đạo luật Welfare Reform Act như, nhưng không giới hạn cho, Emergency Medicaid (viện trợ y tế khẩn cấp), cứu tế khẩn cấp ngắn hạn, và không phải tiền mặt, dịch vụ cung cấp trong những chương trình National School Lunch (chương trình giúp đỡ thực phẩm bữa trưa) và Child Nutrition Acts (Đạo luật dinh dưỡng trẻ nhỏ), những chương trình phòng bệnh, và khám bệnh, và trị bệnh cho những loại bệnh truyền nhiễm; và những chương trình kế-kiểm-tra theo Đạo luật Elementary and Secondary Education Act (Giáo dục Tiểu học, và Trung học)].

  Contract continued on following page (Hợp đồng tiếp tục trên trang tiếp theo).

  What If I Do Not Fulfill My Obligations? (Tôi sẽ ra sao nếu tôi không làm tròn trách nhiệm).
  If you do not provide sufficient support to the person who becomes a permanent resident based on the Form I-864 that you signed, that person may sue you for this support.
  (Nếu bạn khỗng hỗ trợ đầy đủ cho người trở thành thường trú chiếu theo đơn Form I-864 mà bạn đã ký, họ có thể kiện bạn để đòi giúp đỡ).
  If a Federal, State or local agency, or a private agency provides any covered means-tested public benefit to the person who becomes a permanent resident based on the Form I-864 that you signed, the agency may ask you to reimburse them for the amount of the benefits they provided. If you do not make the reimbursement, the agency may sue you for the amount that the agency believes you owe.
  (Nếu một cơ quan Liên bang, Tiểu bang, hay địa phương cung cấp kế-kiểm-tra phúc lợi cho người trở thành Thường trú nhân do đơn Form I-864 mà bạn đã ký, họ có thể yêu cầu hoàn trả lại số tiền phúc lợi mà họ đã chi. Nếu bạn không hoàn trả, cơ quan đó sẽ kiện bạn để đòi lại số tiền mà họ nghĩ rằng bạn nợ họ).

  If you are sued, and the court enters a judgment against you, the person or agency that sued you may use any legally permitted procedures for enforcing or collecting the judgment. You may also be required to pay the costs of collection,including attorney fees.
  (Nếu bạn bị kiện, và nếu tòa ra quyết định chống lại bạn, người hay cơ quan đã kiện bạn có thể sử dụng tất cả những thủ tục cho phép bởi luật pháp để bắt bạn thi hành quyết định của Tòa. Bạn cũng có thể bị bắt buộc trả lệ phí cho sự thu tiền, kể cả lệ phí Luật sư).

  If you do not file a properly completed Form I-865 within 30 days of any change of address, USCIS may impose a civil fine for your failing to do so.
  (Nếu bạn không nộp mẫu đơn Form I-865 trong vòng 30 ngày sau khi thay đổi địa chỉ, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS có thể phạt dân sự).

  When Will These Obligations End? (Khi nào những trách nhiệm đó chấm dứt?).
  Your obligations under a Form I-864 will end if the person who becomes a permanent resident based on a Form I-864 that you signed:
  (Trách nhiệm của bạn chiếu theo mẫu Form I-864, sẽ chấm dứt nếu người trở thành Thường trú do đơn Form I-864 mà bạn đã ký:
  - Becomes a U.S. citizen. (Trở thành công dân Mỹ).
  - Has worked, or can be credited with, 40 quarters of coverage under the Social Security Act.
  [Đã làm việc đủ 40 quí* hay có số tín dụng 40 quí chiếu theo luật Social Security Act (An ninh xã hội)].
  - No longer has lawful permanent resident status, and has departed the United States.
  (Không còn là Thường trú nhân và đã rời khỏi Mỹ).
  - Becomes subject to removal, but applies for and obtains in removal proceedings a new grant of adjustment of status, based on a new affidavit of support, if one is required. Or
  (Bị đòi trục xuất, nhưng xin điều chỉnh qui chế, và trong phiên xử về vấn đề trục xuất được chấp thuận cho điều chỉnh qui chế dựa trên một tờ cam kết hỗ trợ mới, nếu bị yêu cầu. Hay
  - Dies. (Qua đời).

  * Note that divorce does not terminate your obligations under this Form I-864.
  (Xin lưu ý là ly hôn không chấm dứt trách nhiệm của bạn chiếu theo đơn Form I-864).
  Your obligations under a Form I-864 also end if you die. Therefore, if you die, your Estate will not be required to take responsibility for the person's support after your death. Your Estate may, however, be responsible for any support that you owed before you died.
  (Trách nhiệm chiếu theo đơn I-864 cũng chấm dứt nếu bạn chết. Do đó, nếu bạn mất thì những người hưởng di sản của bạn (Estate) sẽ không bị bắt buộc chịu trách nhiệm giúp đỡ sau khi bạn mất. Tuy nhiên, họ có thể chịu trách nhiệm về tất cả sự giúp đỡ mà bạn đã nợ trước khi bạn mất).

  30. I, (Print Sponsor's Name) [Tôi, (Tên người bảo trợ viết hoa)].
  - Certify under penalty of perjury under the laws of the United States that:
  (Chứng nhận, theo hình phạt tội man khai chiếu theo luật Hoa Kỳ, rằng):
  a. I know the contents of this affidavit of support that I signed.
  (Tôi biết nội dung của tờ cam kết bảo trợ mà tôi đã ký).
  b. All the factual statements in this affidavit of support are true and correct.
  (Tất cả những lời khai căn cứ trên sự thật đúng, và chính xác).
  c. I have read and I understand each of the obligations described in Part 8, and I agree, freely and without anymental reservation or purpose of evasion, to accept each of those obligations in order to make it possible for the immigrants indicated in Part 3 to become permanent residents of the United States.
  (Tôi đã đọc và hiểu biết từng trách nhiệm nêu ở Phần 8, và tôi đồng ý chấp thuận những bổn phận (hay trách nhiệm) đó để cho những người di dân nêu ở Phần 3 có thể trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ, một cách tự nguyện, và không bị hạn chế về tâm thần hay ý định thoái thác).
  d. I agree to submit to the personal jurisdiction of any Federal or State court that has subject matter jurisdiction of a lawsuit against me to enforce my obligations under this Form I-864.
  (Tôi đồng ý phục tùng quyền lực pháp lý cá nhân của bất cứ Tòa án Liên bang, hay Tiểu bang nào có quyền xét xử việc kiện cáo chống tôi để buộc tôi thi hành trách nhiệm chiếu theo đơn Form I-864).
  e. Each of the Federal income tax returns submitted in support of this affidavit are true copies, or are unaltered taxtranscripts, of the tax returns I filed with the U.S. Internal Revenue Service. And
  (Mỗi tờ khai Thuế Liên bang nộp để hỗ trợ tờ cam kết này là những bản sao xác thật, hay những bản trích lục không có sửa đổi của giấy thuế mà tôi đã nộp cho U.S. Internal Revenue Service (Sở Thuế Hoa Kỳ). Và
  Sign on following page (Ký tên ở tờ sau).
  f. I authorize the Social Security Administration to release information about me in its records to the Department of State and U.S. Citizenship and Immigration Services.
  (Tôi cho phép Social Security Administration tiết lộ cho Bộ Ngoại giao, và Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS thông tin về tôi trong hồ sơ).
  g. Any and all other evidence submitted is true and correct.
  (Tất cả những chứng từ nộp khác đúng, và chính xác).

  31. Sponsor's Signature (Chữ ký của người bảo trợ).
  - Date - mm/dd/yyyy [Ngày – theo dạng tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số)]

  PHẦN 9
  Information on Preparer, if prepared by someone other than the sponsor.
  (Thông tin về người điền đơn, nếu điền bởi người không phải là người bảo trợ).
  I certify under penalty of perjury under the laws of the United States that I prepared this affidavit of support at the sponsor's request and that this affidavit of support is based on all information of which I have knowledge.
  (Tôi chứng nhận, theo hình phạt tội man khai chiếu theo Luật Hoa Kỳ, rằng tôi đã điền mẫu cam kết bảo trợ này theo yêu cầu của người bảo trợ, và tờ cam kết bảo trợ này dựa trên tất cả thông tin mà tôi biết).

  Signature (Chữ ký).
  - Date [Ngày theo dạng mm/dd/yyyy, nghĩa là tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số)].
  - Printed Name (Tên họ viết chữ in).
  - Firm Name (Tên văn phòng Luật sư hay Dịch vụ).
  - Address (Địa chỉ).
  - Telephone Number (Số điện thoại).
  - E-Mail Address (Địa chỉ điện thư).
  - Business State ID # (if any) [Số giấy phép hành nghề của tiểu bang (nếu có)].
  —————–
  * 40 quí tương đương với 10 năm làm việc.
  - NBL (người bảo trợ) hay người đồng bảo trợ thay đổi địa chỉ, thì phải điền lại đơn Form I-864 mới nếu hồ sơ chưa được cấp visa.
  - Trong trường hợp hồ sơ đã được cấp visa, hoặc người được bảo trợ đã có thẻ xanh, mà người bảo lãnh (người bảo trợ) hay người đồng bảo trợ, thay đổi chỗ ở (đổi địa chỉ) phải báo với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS bằng cách điền:
  + Form I-865 Sponsor's Notice of Change of Address


Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •