1/. Diện F1 sau đó kết hôn.
Tùy theo hồ sơ bảo lãnh đang ở đâu bạn có thể gởỉ giấy kết hôn, và giấy khai sinh của người hôn phối đến nơi đó để bổ túc thêm tên người hôn phối. Nếu có con thì gởi thêm giấy khai sinh người con. Khi này diện F1 sẽ chuyển thành F3.
Tuy nhiên bạn cũng có thể chờ khi hồ sơ được mở tại NVC, và bổ túc. Người bảo lãnh, hoặc người được bảo lãnh chính cần viết thư cho NVC theo địa chỉ:
National Visa Center
Attn: CMR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914
hoặc email:
asknvc@state.gov
Bạn vào mục Mẫu Thư-Email để tìm mẫu thư thích hợp cho trường hợp của mình.

2/. Diện F3 sau đó ly dị.
Diện F3 sau khi ly dị sẽ chuyển thành F1. Tùy theo hồ sơ bảo lãnh đang ở đâu bạn có thể gởi giấy ly dị đến nơi đó.
Lưu ý: nếu li dị càng gần với ngày visa đáo hạn, thì khả năng bị nghi ngờ ly dị giả để đi sớm rất cao.
Người bảo lãnh, hoặc người được bảo lãnh chính cần viết thư cho NVC theo địa chỉ:
National Visa Center
Attn: CMR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914
hoặc email:
asknvc@state.gov
Bạn vào mục Mẫu Thư-Email để tìm mẫu thư thích hợp cho trường hợp của mình.

3/. Diện F4 sau đó kết hôn hoặc li dị.
- Diện F4 nếu ly dị không ảnh hưởng gì cả, và vẫn giữ F4.
- Diện F4 nếu kết hôn: Tùy theo hồ sơ bảo lãnh đang ở đâu bạn có thể gởỉ giấy kết hôn, và giấy khai sinh của người hôn phối đến nơi đó để bổ túc thêm tên người hôn phối. Nếu có con thì gởi thêm giấy khai sinh người con. Khi này diện F4 vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên bạn cũng có thể chờ khi hồ sơ được mở tại NVC, và bổ túc. Người bảo lãnh, hoặc người được bảo lãnh chính cần viết thư cho NVC theo địa chỉ:
National Visa Center
Attn: CMR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914
hoặc email:
asknvc@state.gov
Bạn vào mục Mẫu Thư-Email để tìm mẫu thư thích hợp cho trường hợp của mình.

Lưu ý: Đương đơn chính diện F4 kết hôn càng gần với ngày visa đáo hạn, thì khả năng bị nghi ngờ kết hôn giả để mang thêm người đi rất cao. Nếu bạn tin rằng bằng chứng vợ chồng đủ thuyết phục thì bổ túc, bằng không thì đi trước rồi làm đơn bảo lãnh vợ/chồng sau. Diện này cho phép kết hôn sau khi có visa.