Dùng thư này xin điều chỉnh lại tên trong trường hợp các hồ sơ & giấy tờ của tiến trình visa mà NVC gửi cho đương đơn bị sai tên họ so với khai sanh.
. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu đỏ.

Subject: Case Number: HCMxxxxxxxxxx. - Mistyped Applicant 's Name.

Dear Sir/Madam,
Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS).
Preference Category: (ghi diện bào lãnh F1, K1 v.v…).
Petitioner’s full name: (Tên họ của người bảo lãnh).
Petitioner’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).
Beneficiary’s full name: (Tên họ của người được bảo lãnh).

Beneficiary’s date of birth: (Ngày sanh của người được bảo lãnh, thí dụ 30 DEC 1963).
I am the principal beneficiary of this petition.

In the NVC's (ghi tên hồ sơ hoặc giấy tờ mà bạn nhận được), the name of my family member was mistyped as (dùng chữ IN HOA ghi họ tên mà NVC ghi sai).

To be relevant to all civil documents, my family member's name should be read as below:
Last name: (ghi Họ đúng).
Middle name: (ghi Tên Lót đúng).
First name: (ghi Tên đúng).

Please kindly update your records with the correct name stated above.
Enclosed herewith is the Birth Certificate copy for your reference.
Your help would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (ghi địa chỉ email).
Phone number: (ghi số điện thoại).

Bạn chuẩn bị bản chính, hoặc bản trích lục/bản sao:
* Giấy khai sinh của người cần điều chỉnh tên.
Viết số Case number HCM bằng viết chì lên góc phải, sau đó Scan màu và email kèm theo thư này đến NVC.


Nguồn: Hungviet