. Đây là mẫu thư báo đương đơn phụ sẽ điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.
. Bạn phải điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu đỏ, đánh máy, và in ra ký tên.

* Cầm theo lúc phỏng vấn nộp cho Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM.

Tên họ của người được bảo lãnh chính.
Số nhà, tên đường.
Phường, quận,
Thành phố/Tỉnh – Vietnam.
mm/dd/yyyy.


Consulate General of the United States
Immigrant Visa Section
4 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ref: Case Number HCMxxxxxxxxxx.
Preference Category: (ghi diện bảo lãnh F3, F4, v.v…).

Dear Sir/Madam,
I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner's name: (Tên họ của người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960).

Principal beneficiary: (Tên họ của người được bảo lãnh chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963).

I would like to inform you that my son, (tên họ của người con) born on mm/dd/yyyy, an F-1 visa student in the United States, will adjust his status in the United States instead of applying for an immigrant visa at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.
Thank you for your assistance.

Sincerely yours,
Tên họ của người được bảo lãnh chính.

Nguồn: Hungviet