. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu đỏ.

Subject: Case Number: HCMxxxxxxxxxx. (hoặc số UCSIS) - Change of home address.

Dear Sir/Madam,
Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS).
Preference Category: (ghi diện bào lãnh F1, K1 v.v…).
Petioner's name: (ghi họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (ghi họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.
My former home address was: (ghi địa chỉ cũ).
Please kindly update my current home address as below:
(ghi địa chỉ mới, nên tô đậm).
Your help would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (ghi địa chỉ email).
Phone number: (ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet