Vào trang Payment, dùng HCM# và ID# để đăng nhập:
https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx