Case HCM2012610027
Pd 11-07-2010
Tôi đã làm mất hộ chiếu, tôi phải làm sao để cập nhật số hộ chiếu mới cho NVC. Rất mong các bạn chỉ giúp