Các bạn có câu hỏi về thị thực không di dân của Hoa Kỳ còn chúng tôi có câu trả lời! Hãy xem video sau để có thêm thông tin. Nếu vẫn còn những câu hỏi khác, hãy truy cập https://vn.usembassy.gov/…/nonimmigr...n-immigran…/ để gửi câu hỏi hoặc kiểm tra xem các câu hỏi của bạn về thị thực không di dân đã được giải đáp tại đây hay chưa: https://vn.usembassy.gov/…/frequentl...tions-noni…/ ‪#‎ConsulateGeneralHCMC‬

You have questions about non-immigrant visas and we have answers! Check out this video for more information. Still have questions? Please visit https://vn.usembassy.gov/…/nonimmigr...n-immigran…/ to sumbit your question, or see if your question has already been answered in our non-immigrant visa FAQ here: https://vn.usembassy.gov/…/frequentl...tions-noni…/ #ConsulateGeneralHCMC
https://www.youtube.com/watch?v=UKfTjrkSX4k