Xem nội dung hướng dẫn ở đây:
Hướng dẫn dành cho Người mới Nhập cư Hoa Kỳ