Các Thành viên muốn biết tiến trình hồ sơ khi còn đang ở USCIS diễn biến ra sao?
Cần liên hệ ở đây: https://egov.uscis.gov/e-request/dis...oPageType=onpt