Các bạn dùng phần mềm này để khai Ds-230

phần mềm Foxit Reader 3.1 rất dễ sử dụng và chức năng TypeWriter lại nằm ở menu "Commnents" (các version trước thì TypeWriter ở menu "Tools").

Download tại trang Web:
http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php
Thân chào.