ACE cho mình thgia vào lịch theo dõi ho so đuợc ko.
Hồ sơ F3-HCM2009535107
Ngày ưu tiên:3/6/2002
Em ko biết vào dâu dể tham gia ca.Em dã được thông báo Bill dóng tiền dã dược in ra ngày 9/7/2010 mà nay 1tháng rồi gdinh em vẫn chưa nhận đựơc thông báo gì cả.Rất mong anh chị giúp đở.