Gửi đến cho các gia đình chuẩn bị lên đường sang Hoa Kỳ
"Sổ tay hướng dẫn dành cho người mới nhập cư" các bạn có thể down file DPF về và in ra thành một cuốn sổ nhỏ, hy vọng nó sẽ hữu dụng cho tất cả các gia đình khi đặt chân vào Hoa Kỳ.

BẤM VÀO ĐÂY DOWNLOAD

Sổ tay này được cung cấp bởi Sở di trú Hoa Kỳ USCIS nội dung bằng tiếng Việt.
http://www.uscis.gov/portal/site/usc...0048f3d6a1RCRD