Giấy đồng ý cho con đi định cư


Tôi tên là:

Sinh ngày:

Chứng minh nhân dân:

Cấp tại:

Nghề nghiệp:

Ngụ tai số [địa chỉ]

Là cha đẻ của:

Sinh ngày:

Tại:

Nay tôi làm giấy này đồng ý cho cháu [tên họ] đi định cư tại nước Mỹ theo mẹ/ Cha đẻ của cháu là [tên họ].

[Nơi làm giấy], ngày [làm giấy].

Cha ký tên

[Chữ ký]

Tên họ của người cha/mẹ:


Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hay quận