SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Independence – Freedom – Happiness
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


POWER OF ATTORNEY
GIẤY ỦY QUYỀN


I, the undersigned:
Tôi ký tên dưới đây là:
Date of birth:
Ngày sanh:
Place of birth:
Nơi sanh:
Passport number:
Mang hộ chiếu số:
Permanent address:
Thường trú tại:
Hereby request permission to be absent for reason of work in submitting my application for:
Làm đơn này xin được phép vắng mặt khi xin giấy khai sanh và ủy quyền cho:
My birth certificate and entrust:
Giấy khai sinh của tôi và giao phó:
Full name:
Họ và tên:
Date of birth:
Ngày sanh:
Place of birth:
Nơi sanh:
ID Card number:
Số chứng minh nhân dân:
Place of issue:
Nơi cấp:
Permanent address:
Thường trú:

To act on my behalf in applying for obtaining my birth certificate.
Thay tôi để xin giấy khai sanh hộ tôi.

I am sole and fully responsible before the law for the present power of attorney.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này.

------In _, on this _ day of ___, 2009
------Làm tại ____, ngày ____ tháng __năm 2009____________________________________________________________


Solemnly declared before me in ________
Tuyên thệ trước mặt tôi tại __________
On this _____ day of ____________, 2009
Ngày ____ tháng ______ năm 2009

____________________________________________________________
Notary Public (Công chứng viên)